דף הבית / תנאי אחריות למוצרים

תנאי אחריות למוצרים

 1. תקופת האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים ממועד מסירת המוצר ללקוח.
 2. האחריות ניתנת אך ורק למוצר כהגדרתו בתעודת אחריות זו ועבור הקונה אשר רכש את המוצר לשימושו האישי \ עסקי בלבד.
 3. בתקופת האחריות החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להנחיות היצרן, תתקן או תחליף, בכפוף להוראות סעיף 7 להלן, את חלקי המוצר שימצאו ע”י החברה פגומים או בלתי תקינים וזאת ללא חיוב הקונה בתשלום, ובלבד שהמוצר או החלק הפגום יובאו אל מעבדת שירות התיקונים של החברה כמפורט בהמשך. הובלת המוצר או איזה מחלקיו אל ומנקודת השירות תיעשה ע”י הקונה, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.
 4. אחריות החברה ע”פ תעודה זו ובכלל, לא תחול בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם ניזוק המוצר ע”י שבר, כח עליון, זדון או רשלנות. (ב) אם ניזוק המוצר כתוצאה משימוש לא נכון או שלא לפי ההוראות, או לא זהיר, או כתוצאה משינויים במתח החשמל, או כתוצאה משימוש במתח חשמל בלתי מתאים, או כתוצאה משימוש באביזר נלווה לא מתאים. (ג) אם נעשה טיפול, שינוי או תיקון בציוד ע”י גורם שאינו מורשה מטעם החברה. כל תיקון) ככל שניתן לבצעו (או החלפה של המוצר או איזה מחלקיו, לרבות עלות חלפים ופרטי החלקים המוחלפים, בדיקה ושעות עבודה שיושקעו בתיקון באחד מהמקרים הנ”ל יבוצע בתשלום בהתאם למחירון החברה שיהיה בתוקף באותה העת.
 5. גילוי נאות לגבי יכולות המוצר- נתוני המצור ויכולותיו הינם בהתאם למפרט המוצר שבחוברת הוראות היצרן. למעט במקרים בהם הובטח ללקוח בכתב על הספק מסוים של המוצר ובאופן מפורש, אין החברה מתחייבת על הספקים ו/או יכולות ביצוע של המוצר לרבות אך לא רק בשל משתנים כגון אופי השימוש, סוגי חומרים, תנאי מרחב העבודה ועוד.
 6. הקונה מתחייב לעשות שימוש במוצר רק בהתאם להוראות היצרן וההדרכה אשר הוענקה לו ע”י החברה וכן לאחסן ולתחזק את המוצר בהתאם. שימוש שלא ע”פ הוראות היצרן או ההדרכה עלול לשלול את האחריות. אין לעשות שימוש במוצר ללא הכשרה מתאימה וללא שמירה על כללי העבודה והזהירות הנדרשים בעת הפעלת מוצר זה.
 7. במקרה של תקלה במוצר על הקונה לעדכן את המוכר באופן מידי.
 8. במקרה של פגם במהלך תקופת האחריות החברה תפעל לתיקון הפגם במעבדת השירות שבמשרדי החברה ברח’ הנגר 12 ,חולון. טלפון 03-6818892 בשעות הפעילות של החברה (ימים א’-ה’ בשעות 8:00-17:00). כחלק ממערך השירות, החברה פועלת כמיטב יכולתה בכדי לבצע תיקונים במוצרים שתחת תקופת האחריות בעדיפות גבוהה ובמהירות המרבית. עם זאת, הקונה מצהיר כי הוא מודע לכך כי משך התיקון עשוי לערוך מספר ימים ואף למעלה מכך, לרבות במידה ויהיה צורך להזמין חלק חדש או במקרים בהם החברה תיאלץ לשלוח את המוצר להמשך טיפול אצל היצרן המצוי מחוץ לישראל. על הקונה להיערך בהתאם למשך זמן התיקון. תשומת לב הקונה כי מעבדת התיקונים של החברה אינה עובדת בימי שישי, בשבתות ובחגי ישראל.
 9. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי מכל מין ומכל סוג. מבלי לפגוע בכלליות האמור מובהר, כי לגבי תיקון ו\או שירות הכרוך בהעברת מידע בדיסקים קשיחים, במדיה מגנטית, אופטית או בכל צורה אחרת, החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא למידע האמור ו\או להעברתו.
 10. במידה והחברה תחליף פריט או חלק פגום במוצר במסגרת האחריות, יישאר החלק או הפריט הפגום בבעלותה. במידה ויבקש, הקונה רשאי לקבל את הפריט הנ”ל או לרכוש אותו מהחברה בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובהתאם למחירוני החברה. מוסכם כי האחריות על הפריט המוחלף תסתיים עם תום תוקף האחריות של תעודה זו ולא פחות מ-90 יום ממועד התיקון.
 11. בכפוף להוראות הדין, בכל פנייה לחברה בבקשה להכרה באחריות לגבי מוצר, על הקונה להציג תעודה זו בצירוף חשבונית הרכישה.
 12. במקרה בו החברה הסכימה, במקרה מסוים ולפנים משורת הדין, להעניק שירותי תיקון לקונה חרף אי עמידה באחד מהתנאים שלעיל, אין לראות בכך משום ויתור או הסכמה מטעם החברה לפעול בניגוד לתנאי תעודת אחריות זו.
 13. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדינו בימים א’-ה’ בשעות הפעילות (8:00-17:00) טלפון  03-6818892 או על ידי מילוי פרטים בטופס יצירת קשר